บล็อกนี้เป็นเพียงช่องทางรวบรวมข้อมูลข่าวสารจากที่ต่างๆ ผู้จัดทำไม่ได้มีเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารหรือต้องการให้ร้าย องกรณ์ หน่วยงานและบุคคลใดๆทั้งสิ้น+++++ หากบทความใดผิดพลาดหรือกระทบต่อ องกรณ์ หน่วยงาน หรือบุคคลใด ผู้จัดทำก็กราบขออภัยไว้ล่วงหน้า +++++ ผู้อ่านท่านใดมีข้อมูลหักล้าง ชี้แนะ หรือมีความเห็นใดๆเพิ่มเติมก็ขอความกรุณาแสดงความเห็นเพื่อให้เป็นความรู้สำหรับผู้อ่านท่านต่อๆไปได้ตามแต่จะเห็นสมควร ------------- ขอขอบคุณเจ้าของบทความทุกๆท่านมา ณ. ที่นี้ด้วยครับ *******ช.ช้าง *******

วันเสาร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2554

อนาคตการเลือกตั้งครั้งหน้า โดย พท.พญ.กมลพรรณ ชีวพันธ์ศรี สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง

ข้อเสนอโดย พท.พญ.กมลพรรณ ชีวพันธ์ศรี สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง
อนาคตการเลือกตั้งครั้งหน้า
คง หนีไม่พ้นที่ต้องนำเอาปัญหา เรื่องการเสียดินแดนครั้งนี้มาเป็นตัวชี้วัด มาเป็นปัจจัยนำ เพื่อชี้ให้เห็นว่า หากจะมีการเลือกตั้งขึ้นอีก ประชาชนจะพอฝากความหวังไว้ที่ใคร? พรรคการเมืองใด? ที่จะสามารถแก้ปัญหาใหญ่โตที่ว่านี้ได้ ในเมื่อ ปชป.เองก็เป็นผู้ก่อปัญหานี้มาอย่างต่อเนื่อง พรรค พท.เองก็มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับเรื่องนี้ด้วย เช่นนี้แล้วถ้ามองไม่เห็นใครหน้าไหนที่จะแก้ปัญหาเดียวนี้ได้ ก็คงต้องตั้งคำถามกันต่อว่า แล้วจะเลือกตั้งกันไปทำไม?เพื่ออะไร? ที่เป็นสิทธิ์ขั้นพื้นฐานอันชอบธรรมของประชาชนในอันที่จะเลือก ซึ่งควรมีความสำคัญมากกว่า ตัวบทกฎหมายที่เพียงบังคับให้การเลือกตั้งเป็นหน้าที่ของปวงชน
ประมาณ 1 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจเลิกชอบ · · เลิกติดตามติดตาม
 • Chonnapat รักในหลวง , Amy Wong, พลาย ชุมพลและคนอื่นอีก 3 คนถูกใจสิ่งนี้

  • Wirunrong Butlek เมื่อระบอบพรรคการเมืองเน่า ทำไมต้องเอาของเน่ามาพิจารณา
   ประมาณ 1 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจเลิกชอบ

  • Wirunrong Butlek โอกาสดีๆอย่างนี้ ดี่ที่สุด คนไทยทำได้ด้วยตนเอง
   ประมาณ 1 ชั่วโมงที่แล้ว · ถูกใจเลิกชอบ

  • กมลพรรณ ชีวพันธ์ศรี พุทธทาสภิกขุ ”ความโง่เขลาของพลเมืองที่ไร้ศิลธรรมนั่นแหละจะทำลายชาติ หาใช่ศัตรูภายนอกไปเสียทั้ง
   หมดไม่”
   พระบรมราโชวาท เมื่อ 11 ธันวาคม 2512 “ในบ้านเมืองนั้น มีทั้งคนดีและคนไม่ดี ไม่มีใครที่จะทำให้ทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมด การทำให้บ้านเมืองมีความปกติสุขเรียบร้อย จึงมิใช้การทำให้ทุกคนเป็นคนดี หากแต่อยู่ที่การส่งเสริม ความดี ให้คนดีปกครองบ้านเมือง และคุมคนไม่ดี ไม่ให้มีอำนาจไม่ให้ก่อความเดือดร้อน วุ่นวายได้”
   ข้อเสนอต่อรัฐบาลจากการจัด ห้าเวที เพื่อปฏิรูปประเทศไทย
   1 ปฎิรูปคนไทย ปฏิรูปประชาชน เป็นวาระแห่งชาติ
   1.1 จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพมนุษยแห่งชาติ เพื่อปฏิรูปคนไทย ให้เป็นคนดี มีศิลธรรม มีจิตอาสา มีศักยภาพ โดยมีคณะอนุกรรมการแบ่งย่อย เป็น
   1.1.1 คณะอนุกรรมการพัฒนาให้คนไทย มีจริยะธรรม รักชาติ เสียสละ ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ โดยมีผู้แทนทุกศาสนา ร่วมกับนักวิชาการ นักจิตวิทยา
   1.1.2 คณะอนุกรรมการพัฒนาเยาวชน ให้มีศักยภาพ มีความสุข มีคู่มือเยาวชน มีคู่มือพัฒนาศักยภาพ พ่อแม่ คู่มือการสอนให้เด็กคิดเป็นมีทักษะชีวิต คณะกรรมการมาจากจิตแพทย์ ประสาทแพทย์ กุมารแพทย์ นักการศึกษา สร้างกระแสเลี้ยงดูบุตรที่ถ ูกทาง โดย เริ่มต้นจากตนเอง และทุก ครอบครัว และทุกคนเริ่มแก้ไขตนเอง ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน ดูแลลูกหลาน
   1. 2 ขอ ฟรีทีวี ช่อง11 วันละ 1ชั่วโมง อบรม ประชาชน ข้าราชการ เรื่องศิลธรรม จริยธรรม กฎหมาย ความรู้เรื่องการเลี้ยงดูเด ็ก และความรู้อื่นๆ โดยสื่อมวลชน องค์กรทุกองค์กรร่วมมือกัน เรื่องสร้างคนดีมีจิตอาสา รู้เท่าทัน
   1.3 ปฏิรูปการศึกษา เน้นเด็กดี มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักหน้าที่ มีจิตอาสา มีองค์กรทางศาสนาเข้ามามีส่วนร่วม มีความโปร่งใส มีส่วนร่วมทั้งจากประชาชน และข้าราชการใน หน่วยงาน มีการวางระบบให้เด็กไม่ต้องกวด วิชามาก และ เรียนอย่างมีความสุข แก้ไขโครงสร้าง หลักสูตรการเรียนการสอน มีหลักสูตรแกนกลาง และมีหลักสูตรให้เลือกเสรี สายอาชีพไม่จำเป็นต้องเรียน สายสามัญ จำนวนมาก
   จัดตั้ง คณะกรรมการปฏิรูปการศึกษา ภาค ประชาชน ที่ทำเพื่อเด็กอย่างจริงใจ โดยมีคณะอนุกรรมการปรับลดหล ักสูตรการศึกษา ที่มีคณะกรรมการจากคนนอก และเยาวชน ร่วมปรับลดหลักสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐาน
   2 ปฏิรูประบบการเมือง
   2.1 การได้มาซึ่งผู้บริหารประเทศ เลือกตั้งคณะผู้บริหารประเทศ ครม ตัวแทนองค์กรอิสระจากประชาชนโดยตรง ที่มาองค์กรอิสระ ต้องให้ผู้แทนศาสนา หรือ ประชาชน ร่วมกันเลือก 2.2 ตั้งคณะกรรมการปรับปรุงเกณฑ์การเลือกตั้ง ปรับระบบการลงคะแนนใหม่ แก้ไขเกณฑ์การเลือกตั้ง ใช้เงินน้อยๆ สนับสนุนงบประมาณ ต่อเครือข่ายภาคประชาชนร่วมตรวจสอบ มี พรบ. ตรวจสอบการเลือกตั้ง เพื่อป้องกันการโกงคะแนน ให้ได้คนดีเข้าสภา มีการลงลายชื่อผู้สมัครทุกคน ในใบลงคะแนนทุกใบกันบัตรผี และ ใครโกงการเลือกตั้งหรือซื้อ สิทธิ์ขายเสียง ห้ามเล่นการเมืองตลอดชีวิต รวมถึงเครือญาติ ที่ปรึกษา
   2.3 ส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง การรวมตัวของประชาชน รัฐบาลเงา กองทุนสนับสนุนภาคประชาสังคม และสถานที่ ราชการหน่วยงานรัฐ สนับสนุนการพัฒนาการเมือง และภาระกิจของสภาพัฒนาการเม ือง ไม่ว่าการสนับสนุน สื่อ ต่างๆ และงบประมาณแผ่นดิน ตามรัฐธรรมนูญ และกฎหมายสภาพัฒนาการเมือง พศ 2550
   2.4 รัฐบาลประกาศให้ทุกหน่วยงาน รัฐรวมองค์กรอิสระ กระบวนการยุติธรรม มีตัวชี้วัดประชาธิปไตย และธรรมาภิบาล
   2.5 การกระจายอำนาจ สู่ท้องถิ่น พร้อมทีมนักวิชาการ ที่ปรึกษา โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในก ารดำเนินการ
   2.6 แยกอำนาจบริหารออกจาก นิติบัญญัติ ตุลาการ เลือกตั้งนายก ครม.โดยตรง
   3 ปฏิรูป กระบวนการยุติธรรม ศาล ตำรวจ เรือนจำ อัยการ กฎหมาย มีคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 84มีภาคประชาชนร่วมด้วย มีระบบลูกขุนในการตัดสิน ยกเลิกกฎหมายละเมิดสิทธิประ ชาชน
   ปฏิรูปสื่อ ขอเวลาสื่อทีวีหนึ่งช่อง ช่อง11 เพื่อให้ความรู้ประชาชนทุกด้าน มีกฎหมายคุ้มครองและควบคุมสื่อ สื่อที่เสนอสู่ประชาชนขอให้ แสดงถึงความรักชาติเสียสละ หรือสอดแทรกความรู้ประชาชน
   5 ปฏิรูประบบตรวจสอบ องค์กรอิสระ ที่มาของตัวแทน ต้องมีคุณงามความดีไม่ต่ำกว่า 10 ปี ที่โปร่งใส มีประสิทธิภาพ ทุกหน่วยงาน และให้ผู้แทนศาสนามาเป็นผู้เลือก และ มีแรงจูงใจให้ประชาชน ร่วมตรวจสอบ ติดตามเป็นรางวัลช่วยจับคนโกง ตุลาการ ศาล ตัวแทนองค์กรอิสระ ตำรวจ อัยการ ต้องแสดงบัญชีทรัพย์สิน มีรางวัลนำจับคนโกง คดีของแผ่นดินไม่หมดอายุความ
   6 ปฏิรูประบบราชการ มีตัวชี้วัดธรรมาภิบาล ในทุกหน่วยงาน ของรัฐ และองค์กรอิสระ ศาล

   ที่ผานมามีการเลือกตั้งทั้งหมด 22 ครั้งปฎิวัติเพราะคอรัปชั่น 30ครั้ง คนตายไปเท่าไรแต่ประเทศไม่ดีขึ้น เพราะเกณฑ์เลือกตั้งมีปัญหา ให้คนโกง หรือ ใช้เงินมากๆ เข้าสภา
   สรุปปัญหาไม่ได้อยู่ที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายแต่อยู่ ที่คน (ในเรื่องการปฏิรูปการเลือกตั้ง) จึงอยากเรียกร้องต่อรัฐบาลให้ปฏิรูปการเลือกตั้งโดยแก้กฎหมายเลือกตั้งแต่ เพียงที่จำเป็น (วิธีลงคะแนน ) และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการเลือกต ั้งให้มากที่สุด
   ขอเรียนชิญร่วมกันรณรงค์ให้ เกิดขึ้นจริง www.thammapiban.com,
   เฟสบุค เลือกตั้งโปร่งใส สร้างคนดีปกครองบ้านเมือง
   รวบรวม โดย พท.พญ.กมลพรรณ ชีวพันธ์ศรี สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง thai9lee@gmail.com kamolpar@yahoo.com 20 กย 53 www.pdc.go.th, www.thammapiban.com
   แก้ไขเกณฑ์ เลือกตั้งใหม่ สาระสำคัญคือ
   ระยะเร่งด่วนทำได้เลย ระยะยาว ตั้งคณะกรรมการ แก้ไขดังต่อไปนี้
   1 มีรางวัลให้จับคนโกง ซื้อสิทธิ์ขายเสียง ผลิตบัตรปลอม ใส่บัตรผี เช่นมีรางวัล 5ล้าน แบ่งเป็นผู้แจ้งเบาะแส 2ล้าน ตำรวจ 3 ล้าน ปิดเป็นความลับ
   เงินรางวัลมาจากผู้สมัครที่โกงหรือซื้อเสียง 1 นักการเมืองที่โกงการเลือกตั้งซื้อสิทธิ์ ขายเสียง ให้กำจัดสิทธิ์ ลงเลือกตั้ง 10 ปี รวมทั้งครอบครัว และ ที่ปรึกษา ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด (เหมือนญี่ปุ่นติดคุกทุกคน) ผู้ฝ่าฝืนจะถูกจับเป็นคดีอา ญา
   2 ให้มีการลงลายชื่อ ของของตัวแทนผู้สมัครทุกพรรค ทุกคน หรือ ให้มีการทำเครื่องหมาย ในบัตรลงคะแนนทุกใบ ในเขตของตนเอง เพื่อป้องกันการสับเปลี่ยนบัตร หีบบัตร หรือบัตรผี 2 ผู้มีสิทธิลงคะแนนต้องเป็นผู้ที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป เพราะถือว่าคนเอเชียอายุ 18 ปียังขอเงินพ่อแม่ยังไม่มี วุฒิภาวะที่จะไปเลือกนักการเมืองที่ดีมาปกครองบ้านเมือ งได้
   3 ให้มีงบประมาณสำหรับเครือข่ายภาคประชาชนร่วมตรวจสอบการเลือกตั้ง เพื่อป้องกันการโกงคะแนน และการรับรององค์กรให้มีความรวดเร็วภายในสองเดือน หลังยื่นหนังสือ ขอรับรอง ให้ลงคะแนนโดยเรียงละดับควา มต้องการเช่น เขียนอันดับ1,2,3 ของผู้รับเลือกตั้ง
   4 ปิดหีบแล้วให้นับคะแนนหน้าหน่วยเลือกตั้ง ไม่มีการเคลื่อนย้ายหีบบัตร ก่อนนับคะแนน และแจ้งคะแนนไว้ทุกหน่วยเลื อกตั้งหลังนับคะแนน เพื่อป้องกันการโกงคะแนน เพิ่ม ส.ส.สัดส่วนมากกว่า ส.สเขต
   สส. สัดส่วน แข่งกันด้วยนโยบาย
   ส่วน สส.แบบเขตเป็น สส.ที่แข่งกันด้วยตัวบุคคล
   5 มีกล้อง บันทึกเทปวีดีโอเวลานับคะแนนทุกหน่วยแล้วประกาศคะแนนหน ้าหน่วย
   ให้มีศาลเลือกตั้ง คดีเลือกตั้ง เป็นคดีอาญายอมความไม่ได้กา รพิจารณาของทุกศาลจักต้อง ไม่เกิน 100วัน ไม่ว่าศาลชั้นต้น อุทธรณ์ ฏีกา
   6 งบหาเสียงเลือกตั้งไม่เกิน หนึ่งแสนบาทต่อครั้งต่อคน รวมถึงผู้ว่า ราชการ กทม การแจ้งความที่ไหนก็ได้
   7 ห้ามสื่อเชียร์หรือเสนอข่าวคนใดคนหนึ่งมากกว่าผู้อื่นๆ เพื่อป้องกันการสร้างกระแสให้เลือกคนใดคนหนึ่งที่นายทุ นกำหนด หน่วยเลือกตั้ง 7 เลือกตั้งคณะผู้บริหาร ครม. นายกฯ และ ตุลาการ ตัวแทนองค์กรอิสระ กกต โดยตรงจากประชาชน
   8 ยกเลิก เลือกตั้งล่วงหน้า เพราะมีโอกาสไม่โปร่งใสสูง 8 เลื่อนตัวผู้สมัครรองลงไปเมื่อผู้ได้คะแนนนำถูกใบแดง โดยไม่ต้องเลือกตั้งใหม่ แต่ปรับผู้โกงคะแนนด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คนไทยกู้แผ่นดิน บนเฟชบุ๊ค

บทความย้อนหลัง