บล็อกนี้เป็นเพียงช่องทางรวบรวมข้อมูลข่าวสารจากที่ต่างๆ ผู้จัดทำไม่ได้มีเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารหรือต้องการให้ร้าย องกรณ์ หน่วยงานและบุคคลใดๆทั้งสิ้น+++++ หากบทความใดผิดพลาดหรือกระทบต่อ องกรณ์ หน่วยงาน หรือบุคคลใด ผู้จัดทำก็กราบขออภัยไว้ล่วงหน้า +++++ ผู้อ่านท่านใดมีข้อมูลหักล้าง ชี้แนะ หรือมีความเห็นใดๆเพิ่มเติมก็ขอความกรุณาแสดงความเห็นเพื่อให้เป็นความรู้สำหรับผู้อ่านท่านต่อๆไปได้ตามแต่จะเห็นสมควร ------------- ขอขอบคุณเจ้าของบทความทุกๆท่านมา ณ. ที่นี้ด้วยครับ *******ช.ช้าง *******

วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ข่าวพาเครียด กับกระทรวงต่างประเทศไทย ( ใจเขมร )


เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม เว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศเผยแพร่เรื่อง "เหตุผลและความจำเป็นที่ไทยต้องไปศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ (ศาลโลก) ในคดีปราสาทพระวิหาร (อีกครั้ง)"
ระบุว่า ด้วยเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2554 กัมพูชาได้ยื่นคำขอให้ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศตีความคำพิพากษาในคดีปราสาทพระวิหาร พ.ศ.2505 ตามบทบัญญัติของข้อ 60 ของธรรมนูญศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ และกัมพูชาได้ยื่นคำขอมาตรการคุ้มครองชั่วคราว ตามข้อ 41 ของธรรมนูญศาลยุติธรรมระหว่างประเทศด้วย

เพื่อเป็นการให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่สาธารณชนไทย กระทรวงการต่างประเทศจึงขอเรียนชี้แจงเกี่ยวกับการมีคำขอให้ศาลฯตีความคำพิพากษาและขอมาตรการคุ้มครองชั่วคราวของกัมพูชาดังกล่าว ดังต่อไปนี้

- การยื่นคำขอของฝ่ายกัมพูชาให้ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศตีความคำพิพากษาฯ เป็นการใช้สิทธิตามข้อ 60 ของธรรมนูญศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ ซึ่งบัญญัติว่า
"คำพิพากษาของศาลฯถือเป็นที่สุดและไม่สามารถอุทธรณ์ได้ ในกรณีที่มีข้อพิพาทเกี่ยวกับความหมายหรือขอบเขตของคำพิพากษาศาลฯจะต้องตีความตามคำขอของคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง"

การมีคำขอให้ศาลฯตีความในครั้งนี้ เป็นกรณีที่กัมพูชาอ้างว่า ไทยและกัมพูชามีข้อพิพาทเกี่ยวกับความหมายและขอบเขตของคำพิพากษาคดีปราสาทพระวิหารที่ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศได้พิพากษาไว้เมื่อปี 2505 กัมพูชาในฐานะคู่กรณีฝ่ายหนึ่งในคดีดังกล่าว จึงใช้สิทธิตามข้อบทนี้ ขอให้ศาลฯตีความในส่วนที่เกี่ยวกับความหมายและขอบเขตของคำพิพากษาที่ศาลฯได้เคยพิพากษาไว้แล้วว่า "ปราสาทพระวิหารตั้งอยู่ในดินแดนภายใต้อธิปไตยของกัมพูชา"

- ประเด็นที่กัมพูชาขอให้ศาลฯตี ความ คือ กัมพูชาขอให้ศาลฯตัดสินว่า พันธกรณีของไทยที่จะต้อง "ถอนกำลังทหารหรือตำรวจ หรือผู้รักษาการณ์ หรือผู้ดูแลอื่นๆ ที่ประเทศไทยได้วางไว้ที่ปราสาท หรือในพื้นที่ใกล้เคียงในดินแดนของกัมพูชา" เป็นผลมาจากพันธกรณีทั่วไปของไทย ที่จะต้องเคารพบูรณภาพแห่งดินแดนกัมพูชา ซึ่งดินแดนนั้นถูกกำหนดขอบเขตในบริเวณปราสาทพระวิหารและพื้นที่ใกล้เคียง โดยเส้นของแผนที่ภาคผนวก 1 ซึ่งศาลฯใช้เป็นพื้นฐานของคำตัดสิน
กระทรวงการต่างประเทศขอเรียนว่า การมีคำขอให้ศาลฯตีความตามข้อบทนี้ มิใช่เป็นการฟ้องคดีข้อพิพาทคดีใหม่ ทั้งนี้ การขอให้ศาลฯตีความจะกระทำภายในระยะเวลาเท่าใดก็ได้ เพราะธรรมนูญศาลยุติธรรมระหว่างประเทศมิได้ระบุว่า คำขอตีความจะต้องกระทำภายในระยะเวลาเท่าใด

- อีกคำถามหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับคำขอของฝ่ายกัมพูชาในเรื่องนี้ คือ โดยที่ปัจจุบันประเทศไทยมิได้ยอมรับเขตอำนาจศาลยุติธรรมระหว่างประเทศแล้ว ประเทศไทยจะต้องไปต่อสู้คดีในเรื่องนี้อีกหรือไม่
กระทรวงการต่างประเทศขอเรียนชี้แจงว่า โดยที่คำขอให้ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศตีความคำพิพากษาเดิมตามข้อ 60 ของธรรมนูญศาลฯ มิใช่เป็นการฟ้องคดีใหม่ แต่เป็นคำขอที่อยู่ในกรอบของคดีปราสาทพระวิหาร ซึ่งเป็นคดีที่ไทยและกัมพูชาได้ยอมรับเขตอำนาจศาลฯในคดีดังกล่าวไว้แล้ว ดังนั้น เมื่อกัมพูชายื่นคำขอต่อศาลฯขอตีความคำพิพากษาดังกล่าว ประเทศไทยจะปฏิเสธไม่ไปโต้แย้งคำขอของกัมพูชาที่ศาลฯก็สามารถทำได้ แต่จะเป็นผลให้ศาลฯสามารถพิจารณาบนพื้นฐานของคำขอ คำให้การ และเอกสารประกอบของฝ่ายกัมพูชาฝ่ายเดียวได้ ทั้งนี้ ตามข้อ 53 ของธรรมนูญศาลฯ โดยศาลฯไม่มีโอกาสรับรู้ รับทราบและพิจารณาข้อโต้แย้งหลักฐานและเหตุผลต่างๆ ของฝ่ายไทย อันอาจเป็นผลให้คำวินิจฉัยตีความของศาลฯเป็นคุณแก่ฝ่ายกัมพูชาและส่งผลเสียกับประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคำนึงว่า คำวินิจฉัยของศาลฯในเรื่องนี้จะมีผลผูกพันคู่กรณีทั้งสองฝ่ายตามข้อ 59 ของธรรมนูญศาลฯ

กระทรวงการต่างประเทศขอย้ำว่า ในการที่ไทยจะไปต่อสู้คดีในศาลฯครั้งนี้ มิใช่การยอมรับเขตอำนาจศาลฯใหม่ แต่เป็นเรื่องของการตีความคำพิพากษาเก่าที่ผูกพันทั้งไทยและกัมพูชา

ผลสำรวจความเห็นสถานการณ์ไทย-กัมพูชา โดย..ศูนย์ธุรกิจบัณฑิตย์โพลล์

     สถานการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชาที่ยืดเยื้อ มาจนถึงวันนี้ ได้สร้างความสูญเสียให้กับประเทศไทยไปไม่น้อยทั้งในด้านของชีวิตและทรัพย์สิน แม้ว่าเหตุการณ์จะคลี่คลายไปได้ในระดับหนึ่งแล้ว แต่ก็ยังมีเหตุปะทะเกิดขึ้นอยู่ทุกวัน และยังคงเป็นประเด็นสำคัญที่คนไทยให้ความสนใจ
ธุรกิจบัณฑิตย์โพลล์ ได้ทา การสา รวจความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่างทั่วประเทศจา นวน 1 ,527 คน ในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ในระหว่างวันที่ 30 เมษายน-2 พฤษภาคม2554 ได้ผลดังนี้

1. ด้านการค้าชายแดนไทย-กัมพูชา กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 56 ของเชื่อว่า หลังจากสถานการณ์สงบลง
การค้าจะกลับเป็นปกติ ร้อยละ 36 ไม่แน่ใจว่าการค้าจะกลับมาเป็นปกติได้ และอีกร้อยละ 8 เห็นว่า แม้ว่าเหตุการณ์จะสงบ การค้าคงไม่สามารถกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้อีก

2. บทบาทของนักการเมือง กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 56 ต้องการเห็นนักการเมืองช่วยเร่งรัดให้สถานการณ์ความไม่สงบยุติลงโดยเร็ว ร้อยละ 27 ต้องการเห็นนักการเมืองแสดงความเห็นอย่างเป็นเอกภาพ โดยสอดคล้องกับแนวทางงการทำงานของรัฐบาลและกองทัพ และอีกร้อยละ 17 ต้องการเห็นนักการเมืองออกมาแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้อย่างเป็นอิสระ

3. ความปรองดองของคนในประเทศ กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 36 ของมีความเห็นว่า เหตุการณ์ความไม่สงบ
ในครั้งนี้ทา ให้คนไทยมีความรู้สึกร่วมกัน และมีความปรองดองกันมากขึ้น ร้อยละ 32 เห็นว่า ความเห็นที่แตกต่างกันของแนวทางการแก้ปัญหาในเรื่องนี้ จะทา ให้คนไทยเกิดความขัดแย้งกัน รวมทั้งส่งผลให้ความปรองดองในประเทศลดลง และอีกร้อยละ 32 เชื่อว่า เหตุการณ์นี้จะไม่ส่งผลต่อความปรองดองของคนในชาติ

4. ส่วนที่อยากจะทำเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบและทหาร กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 50 อยากช่วยเหลือ
ด้วยการรับบริจาคสิ่งของ ร้อยละ 19 ต้องเข้าร่วมปฏิบัติการกับทหาร ร้อยละ 11 อยากเข้าไปจัดกิจกรรมเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ และอีกร้อยละ 20 ต้องการช่วยเหลือทางด้านอื่น ๆ เช่น ช่วยสร้างหลุมหลบภัย ส่งจดหมายไปให้กำ ลังใจกับทหารในแนวหน้า เป็นผู้สอื่ ข่าวเพื่อรายงานสถานการณ์ เป็นต้น

เสียงปื นและความปรองดอง งานหนักของทุกคนากผลการสำรวจข้างต้น สะท้อนให้เห็นว่า ปัญหาทางด้านการค้าไม่ได้เป็นเรื่องสำคัญเร่งด่วน บทบาทหลักของนักการเมือง คือ การทำ หน้าที่ส่งเสริมให้เหตุการณ์ความไม่สงบนี้ยุติลงโดยเร็วสิ่งที่น่าเป็นห่วงมากที่สุด คือ ความปรองดองของคนในชาติ เพราะหนึ่งสามของกลุ่มตัวอย่างเชื่อว่าเหตุการณ์นี้อาจทำให้คนไทยมีความขัดแย้งกันมากขึ้น และนานมาแล้วที่ประเทศไทยไม่ได้เจอกับสถานการณ์ในลักษณะนี้

ผลการสำ รวจที่แสดงว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่พร้อมจะให้ความช่วยเหลือกับผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์นี้ สะท้อนให้ถึงความเข้มแข็งของสังคมไทย เมื่อไหร่ที่คนไทยกลุ่มหนึ่งเดือดร้อน เราจะเห็นคนไทยอีกส่วนหนึ่ง ยื่นมือเข้าไปช่วยอย่างแข็งขันเต็มกา ลังความสามารถ นี่คือพันธะสัญญาทางสังคมที่คนไทยร่วมกันสร้างขึ้นมาเป็นสายใยที่คอยยึดเหนี่ยวสังคมของเราเอาไว้ให้เป็นหนึ่งเดียว

โจทย์ใหญ่ที่คนไทยต้องช่วยกันขบคิดกันในตอนนี้คือ เราจะผ่านด่านกระสุนและกลิ่นดินปืนนี้อย่างไร โดยไม่ให้สังคมไทยต้องแตกแยกไปมากกว่านี้ เพราะหากเป็นเช่นนั้นจริง กระสุนทุกนัด ระเบิดทุกลูก จรวดทุกลำ ที่ข้ามมาตกในประเทศไทย ไม่ใช่แค่จะทา ร้ายผู้คนและสร้างความเสียหายให้กับทรัพย์สินในพื้นที่เท่านั้น อาวุธสงครามเหล่านี้ จะกลายเป็นลิ่มอันใหญ่ตอกลงไปบนคา ว่า “ปรองดอง” ให้มีรอยร้าวลึกลงกว่าเดิม

MOU43-แผนที่ 1:2แสน โมฆะ! 'ฮุนเซน' ขัดรธน.กัมพูชา

หน้าปกรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรกัมพูชาอยากเลือกตั้งก็ ไม่ว่า แต่มีพรรคใดประกาศสัญญาประชาคมจะปกป้องอธิปไตยหนักแน่นบ้าง อยากสู้คดีในศาลโลกก็ไม่ว่า แต่ประเด็นและหลักฐานอ่อนเหลือเกิน
รัฐบาลไทยอยากจะไปสู้ข้อกล่าวหารัฐบาลกัมพูชา ณ ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ (IJC) หรือศาลโลก ให้ปากคำปากเปล่า วันที่ 30-31 พฤษภาคมที่จะถึง ซึ่งกัมพูชาอ้างว่าเพื่อตีความเพิ่มเติมในคำพิพากษาคดีปราสาทพระวิหาร พ.ศ.2505
แต่มีนักวิชาการกฎหมายชี้ว่า เป็นประเด็นใหม่ เท่ากับการยื่นฟ้องใหม่ ซึ่งต้องห้าม เพราะคำตัดสินศาลโลกถือเป็นที่สุด 
ตลอดมาคนมีหน้าที่เกี่ยวข้องปล่อยปละ ทั้งด้านเอกสาร ละเลยทางปฏิบัติ ปล่อยให้ทหารกับชุมชนกัมพูชาเข้ายึดดินแดนไทยอยู่อาศัย ส่วนวาจาก็ไม่อยู่กับร่องแนวถูกต้อง ทางทหารก็ไม่ระงับยับยั้งอย่างทันท่วงที และชิงความได้เปรียบในยุทธภูมิ จึงขอไล่เรียงสถานการณ์อย่างรวบรัด ดังนี้
1) ไทย-กัมพูชาทำบันทึกความเข้าใจร่วมกัน พ.ศ.2543(เอ็มโอยู 43) แนบท้ายแผนที่ระวางดงรัก มาตราส่วน 1 ต่อ 2 แสน ครอบคลุมเขาพระวิหาร 4.6 ตร.กม. 2) รัฐบาลสมัคร สุนทรเวช โดยรัฐมนตรีต่างประเทศ(นพดล ปัทมะ) ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมไทย-กัมพูชา ยอมรับแผนที่ดังกล่าว แต่ศาลไทยตัดสินเป็นโมฆะ เพราะไม่ผ่านรัฐสภาเห็นชอบ 3) สถานการณ์ตึงเครียดยิงสู้รบด้านเขาพระวิหารเป็นระยะ กระทั่งปืนใหญ่เขมรถล่ม ต.เสาธงชัย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 4) กัมพูชาร้องเรียนคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ๆ มีมติให้อาเซียนไกล่เกลี่ย 5) ทหารกัมพูชาจับ 7 คนไทยบีบคั้นให้รับสารภาพตัดสินมีความผิดฐานรุกล้ำกัมพูชา ต้องรับโทษจำคุกและปรับ อีก 2 คนถูกตัดสินมีความผิดเพิ่มรวม 3 ข้อหาหนัก แต่ยื้อยุดจนหมดระยะอุทธรณ์ต้องติดคุกเขมรมาเกือบ 5 เดือน 
6) รัฐบาลไทยส่งร่างบันทึกคณะกรรมาธิการร่วมชายแดนไทย-กัมพูชา(เจบีซี) 3 ฉบับเข้าสู่รัฐสภาหลายครั้ง แต่สุดท้ายต้องถอนออกไป 7) เกิดร่าง ทีโออาร์ ให้อินโดนีเซียมาสังเกตการณ์การสู้รบบนเขาพระวิหาร 8) เกิดสู้รบตลอดชายแดนด้านสุรินทร์ บุรีรัมย์ ทหารไทยพลีชีพ 9 นาย บาดเจ็บมากกว่า 130 นาย ชาวบ้านอพยพกว่า 4.5 หมื่นคน ชาวบ้านถูกระเบิดเสียชีวิต 1 ป่วยเสียชีวิตช่วงอพยพอีก 3 คน บาดเจ็บจำนวนหนึ่ง บ้านเรือน สถานที่รัฐเสียหาย และยังมียิงตอบโต้กันเรื่อย ๆ ทำให้คนไทยชายแดนที่อยู่รักษาสิทธิในดินแดน เดือดร้อน ทุกข์ใจไม่หยุดหย่อน
นี่เป็นเหตุและผลสืบเนื่องกัน แต่น่าแปลกใจ รัฐบาลไทยรักษาการณ์อยากจะไปสู้ในศาลโลก ทั้ง ๆ ที่ไม่ได้เป็นภาคีแล้ว และแม้เป็นภาคีก็มีสิทธิปฏิเสธเหมือนหลาย ๆ ประเทศ  
ฝ่ายไทยตั้งทีมกฎหมายมอบให้ นายวีระชัย พลาศรัย อดีตอธิบดีกรมสนธิสัญญา เป็นหัวหน้าคณะสู้คดีกับกัมพูชา
จะสู้คดีก็ไม่ว่า แต่ทำไม ไม่สู้ประเด็น เอ็มโอยู 43 เป็นโมฆะ แผนที่ 1 ต่อ 2 แสน ใช้ไม่ได้กับประเทศไทย
ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายระหว่างประเทศ เคยชี้ว่า MOU 43 เป็นเพียงข้อตกลงกับต่างประเทศของฝ่ายบริหาร (The International Executive Agreement) และสิ้นผลไปแล้วตั้งแต่นายชวน หลีกภัย สิ้นสุดเป็นนายกรัฐมนตรี ไม่อาจส่งต่อไปสู่ฝ่ายบริหารชุดต่อไป
หรือถ้าจะยื่นศาลรัฐธรรมนูญไทย ตีความว่าเป็นเรื่องดินแดน อธิปไตย ก็มิได้ขอความเห็นชอบจากรัฐสภา ตามมาตรา 224 รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 หรือรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ.2550 มาตรา 190
หันมาดูฝ่ายนายกรัฐมนตรีฮุน เซน ยัดเหยียดแผนที่ 1 ต่อ 2 แสนในเอ็มโอยู 43 ก็กระทำขัดต่อรัฐธรรมนูญสูงสุดของกัมพูชาเสียเอง ซึ่งระบุว่า
มาตรา 2 บูรณภาพภาพดินแดนของราชอาณาจักรกัมพูชาไม่อาจถูกละเมิดได้เด็ดขาด ในเขตแดนของตนที่มีกำหนดในแผนที่ขนาดมาตราส่วน 1 / 200,000 ทำในระหว่างปี ค.ศ.1933-1953(พ.ศ.1476-2496) และได้รับการยอมรับอย่างเป็นสากลระหว่างปี ค.ศ. 1963 – 1969(พ.ศ.2506-2512)
[Article 2 : The territorial integrity of the Kingdom of Cambodia shall never beviolated within its borders as defined in the 1/100.000 scale map made between the years 1933-1953, and internationally recognized between the years 1963-1969] (โปรดดูประกอบด้วยถ้อยคำในภาษาเขมร)
เมื่อนานาชาติเข้ามาไกล่เกลี่ยสงครามกลางเมืองกัมพูชาได้แล้ว ก็ยกหลักการกฎบัตรระหว่างประเทศแทบทุกด้านที่ศิวิไลซ์มาใส่ในรัฐธรรมนูญกัมพูชา หวังจะให้เป็นหลักประกันความสงบสุข แต่ความจริงยังถูกละเมิดเกือบทุกด้าน รวมทั้งหลักประกันทางความผิดอาญาต่อพลเมืองชาวกัมพูชา ซึ่งยังไม่เคยเกิดขึ้นจริง และเทียบเคียงกับกรณีกระทำต่อนายวีระ สมความคิด และนางสาวราตรี พิพัฒนาไพบูรณ์ ผู้ถูกคุมขังต่างชาติด้วย
ในมาตรา 38 บัญญัติว่า กฎหมายรับรองไม่ให้มีการกระทำละเมิดต่อร่างกายของบุคคลกฎหมายป้องกันชีวิต เกียรติยศ และความมีศักดิ์ศรีของประชาชน รัฐธรรมนูญกัมพูชาการ กล่าวหา การจับกุมตัว การกักตัว หรือการคุมขังคนใดคนหนึ่ง จะกระทำไปได้ ตราบใดปฏิบัติถูกต้องตามบัญญัติของกฎหมายการบังคับขู่เข็ญ การทำร้ายร่ายกาย หรือการกระทำใด ๆ ที่เพิ่มน้ำหนักการทำโทษที่ปฏิบัติต่อคนถูกคุมขัง หรือคนจำคุก จะถูกห้ามไม่ให้ทำ คนที่ลงมือทำ คนที่ร่วมลงมือและคนสมรู้ร่วมคิด จะต้องได้รับโทษตามกฎหมายการรับสารภาพที่เกิดขึ้นจากการบังคับขู่เข็ญทาง ร่างกายก็ตาม ทางใจก็ตาม ไม่ถือเป็นหลักฐานของความผิดข้อสงสัยที่มีเหตุผล ต้องได้เป็นประโยชน์แก่ผู้ต้องหาผู้ต้องหาคนใดก็ตาม ให้ถือว่าเป็นคนไม่มีโทษ ตราบใดศาลยังไม่ได้พิพากษาลงโทษสิ้นสุดกระบวนความคนทุกคนมีสิทธิป้องกันตัว ในทางศาล
ย้อนกลับมาเรื่องการแสดงอธิปไตยเหนือ ดินแดน โดยเฉพาะผู้บริหารประเทศไทยต้องชัดเจนว่า กัมพูชา นำบันทึก MOU 43 ไปใช้ในเวทีนานาชาติไม่ได้เลย เพราะ MOU43 ขัดต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอาญาประเทศไทย และกฎหมายกัมพูชา เหมือนกัน
อีกทั้ง พ.ศ.2541 ไทยออกพระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าฝั่งซ้ายลำโดมใหญ่ ต.โซง อ.น้ำยืน ต.โคกสะอาด กิ่ง อ.น้ำขุ่น อ.น้ำยืน อุบลราชธานี และป่าเขาพระวิหาร ต.เสาธงชัย ต.ภูผาหมอก อ.กันทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ เป็นอุทยานแห่งชาติ แผนที่แนบท้ายพระราชกฤษฎีกา มาตราส่วน 1 : 50,000 (ราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 115 ตอนที่ 14 ก. วันที่ 20 มีนาคม 2541)
อีกอย่าง จุดสู้รบล่าสุด บริเวณปราสาทตาเมือนธมและปราสาทตาเมือนโต๊ด ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของรัฐไทย เมื่อ 8 มีนาคม 2478 (ราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 52 หน้าที่ 3712 วันที่ 8 มีนาคม 2478)

ถ้ายังจะใช้ MOU43 และแผนที่มาตราส่วน 1 ต่อ 200,000 นั่นย่อมหมายความว่า ไทยยกเลิกเขตแดนและสละสิทธิอธิปไตยบนดินแดนเดิมตามแผนที่ 1:50,000 กระนั้นหรือ
ที่ดันทุรัง กระทำอย่างต่อเนื่อง ย่อมขัดต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 1 ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวจะแบ่งแยกมิได้ และจะเข้าข่ายมีความผิดฐานกบฏทำให้ประเทศไทยต้องเสียดินแดนตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 119, 120
ข้อพิพาทนำไปสู่การสู้รบ สะท้อนให้เห็นว่า นายกฮุน เซน ไร้มาตรฐานทางกฎหมาย ไร้มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งคณะรัฐมนตรีประเทศไทย กลับเดินตามรอยอย่างหน้าตาเฉย
อยากเลือกตั้งกันก็ไม่ว่า แต่อยากถาม มีพรรคไหนประกาศนโยบายชัด ๆ เป็นสัญญาประชาคม ต่อเรื่องเอกราช อธิปไตย รักษาปกป้องคนไทยตามแนวชายแดนที่ทุกข์ทนกับการสู้รบ ประกาศช่วยคนไทยถูกจับกุมขังในคุกเขมรอย่างจริงจังบ้าง
ยกเว้น"ทักษิณ" หยิบขึ้นมาหาเสียง ก็เสมือนเอาดินแดน และชีวิตคนไทยเป็นแค่ตัวประกันเท่านั้นเอง.

ประเทศไทยและประเทศกัมพูชาข้อพิพาททางทะเล

ประเทศไทยและประเทศกัมพูชาข้อพิพาททางทะเล

โดย Boon Wattanna เมื่อ 18 พฤษภาคม 2011 เวลา 18:28 น.
ANALYSIS
More at stake in overlapping offshore area
By Watcharapong Thongrung
The Nation


Thailand and Cambodia need to resolve land dispute or Gulf riches will remain unexploited

Despite the limited impact on the Thai economy for the time being, the border clash with Cambodia could have more serious repercussions if the conflict escalates and heightens complications over the overlapping offshore area between the two countries.

One thing is certain: discussions on the maritime border issue cannot truly begin until some compromise has been reached on the pressing issue of the Preah Vihear temple.

Encouraged by successes on joint development of the South of Thailand with Malaysia and Indonesia, the government initiated a similar proposal with Cambodia for the overlapping area in the East of Thailand. However, the discussions stalled in 2009, as the countries wrangled over the disputed area around the Hindu temple.

Energy Minister Wannarat Charnnukul acknowledged yesterday that negotiations could only be renewed when the countries put to an end their diplomatic and military conflicts.

To date, trade and investment between the countries remains largely intact despite the recent gunfire in the Thai border province of Si Sa Ket. Though some border markets have been closed and some villages deserted as residents feared for their lives, the Kingdom's trade policy has not changed.

On the part of the Energy Ministry, the policy to trade oil and gas with Cambodia remains despite the renewed violence.

The eight listed Thai companies with investment projects in Cambodia are expected to experience only a slight impact on their earnings, providing the conflict is contained to the border area.

Among the major investments are Siam City Cement's joint venture with Chip Mong Group for a 1 million-1.5 million-tonne cement plant worth about US$200 million (Bt6 billion), and the $127-million joint venture between Siam Cement Group and Cambodia's Khaou Chuly Group, also for a cement plant.

Khon Kaen Sugar Industry last year also commenced operations at a $100-million sugar mill in Koh Kong, the first of its kind in Cambodia.

In 2009, in terms of projects, Thailand was the fifth-largest foreign investor in Cambodia, with China placed first. But in terms of value, the Kingdom was the second-biggest foreign investor.

However, more is at stake when it comes to potential investment offshore.

Thailand and Cambodia share an area in the Gulf of Thailand that encompasses more than 26,000 square kilometres. Called the Overlapping Claims Area (OCA), it has been a bone of contention in the relationship between the countries. Settlement of the dispute would be a boon to not only diplomatic relations, but also to further energy exploration and production in Southeast Asia.

The OCA is estimated to contain up to 11 trillion cubic feet of natural gas and unknown quantities of condensate and oil.

It has been estimated that reserves from the area could increase Thailand's domestic natural-gas reserves by 30 per cent. With the gas, Thai reserves would be expected to last 30 years, against the current estimate of 20 years.

Yet, the opportunities are tarnished by slow progress in the negotiations, as political tensions between Cambodia and Thailand have remained fragile since 2003 when the Thai Embassy in Phnom Penh and Thai-owned businesses in Cambodia were attacked. Subsequent tensions over Preah Vihear have only worsened the situation.

The Thai negotiation team is now headed by Deputy Prime Minister Suthep Thaugsuban.

Songpop Polachan, deputy director-general of the Natural Minerals Department, said that as petroleum prices remain attractively high, both countries would want to make good use of the overlapping offshore area, which possesses huge opportunities for petroleum exploration.

Yet, the negotiation process can resume only with the approval of both countries' leaders. Then, the military and foreign ministries of both countries would have to settle the land boundary in order to use the last demarcation pillar to indicate the sea boundary, he said. "After the issue of the last pillar is agreed upon, we can proceed with the joint development in the same way that Thailand and Malaysia have done."

PTT and Malaysia's Petronas this week announced another round of joint exploration in the Thai-Malaysian Joint Development Area (JDA).

CLC Asia, a political and market intelligence firm, said the JDA concept was the only realistic solution to the countries' overlapping claims. This is because it does not necessarily mean that Thailand or Cambodia has to formally relinquish any claims over territory. Rather, the JDA can operate while ongoing issues surrounding demarcation are discussed separately.

As the negotiations are still to be concluded, neither country at this stage can allow any oil and gas companies to explore the area.

Thailand in 1971 awarded exploration rights in the area, only to have them cancelled in 1975 after the Cabinet discovered the conflicting-ownership issue.

Since 2003, Thailand has awarded further exploration rights to Thailand Block (blocks 5&6), British Gas Asia (blocks 7-9), Chevron Thailand Exploration and Production (blocks 10-13) and PTT Exploration and Production (block G9/43).

Cambodia later also made a move on exploration, with an Australian company awarded rights. After the contract expired, another was awarded to France's Total.

Political risks remain, and not until Thailand and Cambodia settle their diplomatic disputes will they be able to reap the full benefits from their natural resources.

การวิเคราะห์

เพิ่มเติมที่เสาเข็มในพื้นที่ทับซ้อนกันในต่างประเทศ

โดยวัชรพงษ์ Thongrung

เนชั่น


ประเทศไทยและประเทศกัมพูชาจำเป็นต้องแก้ไขข้อพิพาทที่ดินหรือทรัพย์สินอ่าวจะยังคงอยู่ที่ไม่

แม้ จะมีผลกระทบ จำกัด ต่อระบบเศรษฐกิจไทยในขณะนี้, ปะทะชายแดนกับกัมพูชาอาจมีผลกระทบรุนแรงมากขึ้นถ้าความขัดแย้ง heightens escalates และภาวะแทรกซ้อนมากกว่าพื้นที่ในต่างประเทศที่ทับซ้อนกันระหว่างทั้งสอง ประเทศ

สิ่งหนึ่งที่แน่นอน : การอภิปรายเกี่ยวกับปัญหาชายแดนทางทะเลอย่างแท้จริงไม่สามารถเริ่มต้นจนได้ รับการประนีประนอมบางถึงในเรื่องการกดของวัดพระวิหาร

โดย สนับสนุนให้ประสบความสำเร็จในการพัฒนาร่วมกันของภาคใต้ของประเทศไทยกับ ประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซียรัฐบาลริเริ่มข้อเสนอในลักษณะเดียวกับประเทศ กัมพูชาในพื้นที่ทับซ้อนในภาคตะวันออกของประเทศ อย่างไรก็ตามการอภิปรายจนตรอกในปี 2009 เป็นประเทศ wrangled เหนือพื้นที่พิพาทรอบ ๆ วัดฮินดู

รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงพลังงานวรรณรัตน์ Charnnukul รับทราบเมื่อวานนี้ว่าการเจรจาสามารถเฉพาะได้รับการต่ออายุเมื่อประเทศนำไป สิ้นสุดความขัดแย้งทางการทูตและการทหารของพวกเขา

ในวันที่การ ค้าและการลงทุนระหว่างประเทศส่วนใหญ่ยังคงเหมือนเดิมแม้จะมีการยิงปืนที่ ผ่านมาในจังหวัดชายแดนไทยศรีสะเกษ แม้ว่าบางตลาดชายแดนได้ปิดและบางหมู่บ้านร้างเป็นผู้อยู่อาศัยสำหรับชีวิต ของพวกเขากลัว, นโยบายการค้าราชอาณาจักรไม่มีการเปลี่ยนแปลง

ในส่วนของกระทรวงพลังงาน, นโยบายการค้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติกับประเทศกัมพูชายังคงอยู่แม้จะมีความรุนแรงซึ่งได้ทำใหม่

แปด บริษัท จดทะเบียนไทยกับโครงการลงทุนในกัมพูชาที่คาดว่าจะมีประสบการณ์เพียงเล็กน้อย ผลกระทบต่อรายได้ของพวกเขาให้ความขัดแย้งมีอยู่ไปยังพื้นที่ชายแดน

ระหว่าง การลงทุนรายใหญ่เป็น บริษัท ร่วมทุนปูนซีเมนต์นครหลวงกับชิพหมงกลุ่ม 1 ล้าน - 1.5 มูลค่าล้านตันซีเมนต์พืชประมาณ US $ 200 ล้านบาท (Bt6 billion), และ บริษัท ร่วมทุน $ 127 ล้านระหว่างเครือซิเมนต์และกัมพูชา Khaou Chuly กลุ่มยังสำหรับโรงงานปูนซีเมนต์

ขอนแก่นปีล่าสุดโรงงานน้ำตาลเริ่มด้วยการดำเนินงานที่โรงงานน้ำตาล $ 100 ล้านในเกาะกง, รายแรกของประเทศกัมพูชา

ใน ปี 2009 ในแง่ของโครงการที่ประเทศไทยเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศที่ใหญ่เป็นอันดับห้าใน ประเทศกัมพูชากับประเทศจีนที่วางไว้ครั้งแรก แต่ในแง่ของมูลค่าราชอาณาจักรเป็นนักลงทุนต่างประเทศที่สองที่ใหญ่ที่สุด

แต่ขึ้นอยู่ที่เสาเข็มเมื่อมันมาถึงการลงทุนที่อาจเกิดขึ้นในต่างประเทศ

ประเทศ ไทยและกัมพูชาร่วมกันพื้นที่ในอ่าวไทยที่ครอบคลุมมากกว่า 26,000 ตารางกิโลเมตร เรียกว่าทับซ้อนสิทธิเรียกร้อง Area (OCA) จะได้รับการกระดูกของการต่อสู้ในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ระงับข้อพิพาทจะเป็นประโยชน์ไม่เพียง แต่ความสัมพันธ์ทางการทูต แต่ยังให้การสำรวจและการผลิตพลังงานต่อไปในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

OCA ซึ่งคาดว่ามีขึ้นเพื่อ 11000000000000 ลูกบาศก์ฟุตของก๊าซธรรมชาติและปริมาณที่ไม่รู้จักของคอนเดนเสทและน้ำมัน

มี การประเมินว่าขอสงวนจากพื้นที่อาจเพิ่มสำรองก๊าซธรรมชาติของไทยในประเทศโดย ร้อยละ 30 กับก๊าซขอสงวนไทยคาดว่าจะเป็นช่วง 30 ปี, กับประมาณการในปัจจุบันของ 20 ปีที่

แต่ โอกาสที่จะทำให้มัวหมองโดยความคืบหน้าในการเจรจาช้า, เป็นความตึงเครียดทางการเมืองระหว่างประเทศกัมพูชาและประเทศไทยยังคงมีความ เปราะบางตั้งแต่ 2003 เมื่อสถานทูตไทยในกรุงพนมเปญและธุรกิจเจ้าของเป็นคนไทยในกัมพูชาถูกทำร้าย ความตึงเครียดที่เกิดขึ้นภายหลังกว่าพระวิหารมี worsened สถานการณ์เท่านั้น

ทีมเจรจาไทยตอนนี้เป็นหัวหน้าโดยรองนายกรัฐมนตรีสุเทพ Thaugsuban

Songpop Polachan รองผู้อำนวยการใหญ่ของธรรมชาติแร่ภาควิชากล่าวว่าเนื่องจากราคาน้ำมันยังคง สูงอย่างน่าดึงดูดใจทั้งสองประเทศจะต้องการให้ใช้ประโยชน์จากพื้นที่ในต่าง ประเทศที่ทับซ้อนกันซึ่งครอบครองโอกาสมากสำหรับการสำรวจปิโตรเลียม

แต่ กระบวนการการเจรจาต่อรองสามารถใช้งานเฉพาะโดยความเห็นชอบของผู้นำประเทศทั้ง สอง จาก นั้นให้ทหารและกระทรวงต่างประเทศของทั้งสองประเทศจะต้องชำระขอบเขตที่ดิน เพื่อที่จะใช้เสาแบ่งเขตสุดท้ายที่จะบ่งชี้ถึงขอบเขตทะเลเขากล่าวว่า "หลังจากที่ปัญหาของเสาสุดท้ายจะตกลงกันเราจะสามารถดำเนินการกับการพัฒนา ร่วมกันในลักษณะเดียวกับที่ประเทศไทยและประเทศมาเลเซียได้ทำ."

ปตท. และมาเลเซียปิโตรนาสัปดาห์นี้ประกาศรอบอื่นของการสำรวจร่วมทุนในไทยมาเลเซียพื้นที่พัฒนาร่วม (JDA)

CLC เอเชีย, บริษัท ปัญญาทางการเมืองและการตลาดกล่าวว่าแนวคิด JDA เป็นเพียงแก้ปัญหาจริงไปยังประเทศ'เรียกร้องที่ทับซ้อนกัน ทั้งนี้เป็นเพราะมันไม่ได้หมายความว่าประเทศไทยหรือประเทศกัมพูชาอย่างเป็น ทางการได้สละสิทธิเรียกร้องใด ๆ เหนือดินแดน แต่การ JDA สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องในขณะที่ประเด็นการกำหนดเขตรอบจะถูกกล่าวถึง แยก

ขณะที่การเจรจายังคงสามารถสรุปได้, ประเทศในขั้นตอนนี้ไม่สามารถที่จะอนุญาตให้ บริษัท น้ำมันและก๊าซในการสำรวจพื้นที่

ประเทศ ไทยในปี 1971 ได้รับสิทธิการสำรวจในพื้นที่ที่พวกเขาเท่านั้นที่จะมีการยกเลิกในปี 1975 หลังจากที่คณะรัฐมนตรีได้ค้นพบปัญหาเจ้าของ - ขัดแย้งกัน

ตั้งแต่ ปี 2003 ประเทศไทยได้รับสิทธิการสำรวจต่อไปเพื่อประเทศไทย Block (บล็อค 5 & 6), บริติชแก๊สเอเชีย (7-9 บล็อก), บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต (10-13 บล็อก) และ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม (G9/43 ป้องกัน)

กัมพูชาภายหลังได้ ย้ายในการสำรวจยังมี บริษัท ออสเตรเลียที่ได้รับรางวัลสิทธิ หลังจากสัญญาหมดอายุแล้วอื่นไปยังประเทศฝรั่งเศสได้รับรางวัลทั้งหมดของ

ความ เสี่ยงทางการเมืองยังคงอยู่และไม่ได้จนกว่าไทยและกัมพูชาการระงับข้อพิพาท ทางการทูตของพวกเขาพวกเขาจะสามารถเก็บเกี่ยวผลประโยชน์เต็มที่จากทรัพยากร ธรรมชาติ

คนไทยกู้แผ่นดิน บนเฟชบุ๊ค

บทความย้อนหลัง