บล็อกนี้เป็นเพียงช่องทางรวบรวมข้อมูลข่าวสารจากที่ต่างๆ ผู้จัดทำไม่ได้มีเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารหรือต้องการให้ร้าย องกรณ์ หน่วยงานและบุคคลใดๆทั้งสิ้น+++++ หากบทความใดผิดพลาดหรือกระทบต่อ องกรณ์ หน่วยงาน หรือบุคคลใด ผู้จัดทำก็กราบขออภัยไว้ล่วงหน้า +++++ ผู้อ่านท่านใดมีข้อมูลหักล้าง ชี้แนะ หรือมีความเห็นใดๆเพิ่มเติมก็ขอความกรุณาแสดงความเห็นเพื่อให้เป็นความรู้สำหรับผู้อ่านท่านต่อๆไปได้ตามแต่จะเห็นสมควร ------------- ขอขอบคุณเจ้าของบทความทุกๆท่านมา ณ. ที่นี้ด้วยครับ *******ช.ช้าง *******

วันจันทร์ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2554

สิ่งที่ น.ช. ทักษิณ ชินวัตร และพรรคพวก ทำไว้กับกรณีเขาพระวิหารและกรณีพิพากกับกัมพูชาเรื่องดินแดนทั้งทางบกและทางทะเลสิ่งที่ น.ช. ทักษิณ ชินวัตร และพรรคพวก
ทำไว้กับกรณีเขาพระวิหารและกรณีพิพากกับกัมพูชาgเรื่องดินแดนทั้งทางบกและทางทะเล
 
1. บันทึกความเข้าใจระหว่างไทยกับกัมพูชา (MOU ปี 2544)
          เป็นบันทึกความเข้าใจที่ลงนามเมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 2544 สมัยรัฐบาล ทักษิณ ชินวัตร
          มีเนื้อหาว่าด้วยพื้นที่ที่ไทยและกัมพูชาอ้างสิทธิในไหล่ทวีปทับซ้อนกัน ซึ่งเป็นการ
          ลงนามโดยไม่ผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภา อัยเป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราช
          อาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 มาตรา 224
2.  แถลงการณ์ร่วมไทย-กัมพูชา 2544 (JOINT COMMUNIQUE ปี 2544)
          ลงนามเมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 2544 โดย ทักษิณ ชินวัตร กับ นายฮุนเซน เป็นแถลงการณ์
          ที่ทำขึ้นเพื่อยื่นยัน MOU ปี 2544 ให้มีน้ำหนักมากขึ้น ซึ่งทำให้ไทยเสียเสียแผ่นดิน
          ทางทะเล ไปเป็นพื้นที่ทับซ้อนระหว่างไทยกับกัมพูชาแทน  ซึ่งเป็นการลงนามโดย
          ไม่ผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภา อัยเป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
          ไทยพุทธศักราช 2540 มาตรา 224
3. ยอมรับแผนที่ 1: 200,000 ในการเจรจาระหว่างไทย-กัมพูชา อันจะนำไปสู่การเสีย
    ดินแดนทางบกจำนวนมหาศาล (TOR ปี 2546)
          วันที่ 20 พ.ค. 2546 คณะกรรมธิการปักปันเขตแดนร่วมไทย-กัมพูชา (JBC) สมัยรัฐบาล
          ทักษิณ ชินวัตร ได้จัดทำแผนแม่บท โดยระบุอย่างชัดเจนให้ใช้แผนที่มาตราส่วน
          1 : 200,000 เป็นพื้นฐานในการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดน
4. ออกแถลงการณ์ร่วม ปี 2551 ที่ให้กัมพูชานำปราสาทเขาพระวิหารและพื้นที่โดยรอบ
    4.6 ตร.กม. ของไทย ไปขึ้นมรดกโลก
        วันที่ 18 มิ.ย. 2551  สมัยรัฐบาลนายสมัคร สุนทรเวช ได้ส่งนายนพดล ปัทมะ รัฐมนตรี
       กระทรวงต่างประเทศ ไปลงนามร่วมกับนายซก อัน รองนายกของกัมพูชา ซึ่งแถลงการ
       ร่วมฉบับนี้ กระทำโดยไม่ผ่านความเห็นชอบของรัฐสภา อันเป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่ง
       ราชอาณาจักรไทย พุทะศักราช 2550 มาตรา 190 โดยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ได้วินิจฉัย 
       ว่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย
5.  จัดทำเอกสารกรอบการเจรจาข้อตกลงชั่วคราวไทย-กัมพูชา เพื่อรับรองสถานภาพของ
      MOU ปี 2543 และ TOR ปี 2546
          วันที่ 28 ต.ค. 2551 สมัยรัฐบาลนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์  ได้ทำเอกสารกรอบการเจรจาข้อ
          ตกลงชั่วคราวไทย-กัมพูชา เพื่อรับรองสถานภาพของ MOU ปี 2543 และ TOR ปี 2546
          อันเป็นการยอมรับแผนที่มาตราส่วน 1:200,000 ซึ่งเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อการสูญเสีย
         ดินแดนไทยในอนาคตอันใกล้ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คนไทยกู้แผ่นดิน บนเฟชบุ๊ค

บทความย้อนหลัง