บล็อกนี้เป็นเพียงช่องทางรวบรวมข้อมูลข่าวสารจากที่ต่างๆ ผู้จัดทำไม่ได้มีเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารหรือต้องการให้ร้าย องกรณ์ หน่วยงานและบุคคลใดๆทั้งสิ้น+++++ หากบทความใดผิดพลาดหรือกระทบต่อ องกรณ์ หน่วยงาน หรือบุคคลใด ผู้จัดทำก็กราบขออภัยไว้ล่วงหน้า +++++ ผู้อ่านท่านใดมีข้อมูลหักล้าง ชี้แนะ หรือมีความเห็นใดๆเพิ่มเติมก็ขอความกรุณาแสดงความเห็นเพื่อให้เป็นความรู้สำหรับผู้อ่านท่านต่อๆไปได้ตามแต่จะเห็นสมควร ------------- ขอขอบคุณเจ้าของบทความทุกๆท่านมา ณ. ที่นี้ด้วยครับ *******ช.ช้าง *******

วันพุธที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2554

รัฐธรรมนูญ มาตรา๖๙ โดย อาจารย์ไก่ Tanond

รัฐธรรมนูญ มาตรา๖๙

บุคคลย่อมมีสิทธิต่อต้านโดยสันติวิธีซึ่งกระทำการใดๆ ที่เป็นไปเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศ โดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้

อ.บุญช่วย -ในกรณีที่บุคคลหรือพรรคการเมืองใดกระทำการตามวรรคหนึ่ง
ผู้ทราบการกระทำดังกล่าว ย่อมมีสิทธิเสนอเรื่องให้อัยการสูงสุดตรวจสอบข้อเท็จจริง และยื่นคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการให้เลิกการกระทำดังกล่าว
แต่ทั้งนี้ ไม่กระทบกระเทือนการดำเนินคดีอาญาต่อผู้กระทำการดังกล่าว

ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการ ให้พรรคการเมืองใดเลิกกระทำการตามวรรคสอง ศาลรัฐธรรมนูญอาจสั่งยุบพรรคการเมืองดังกล่าวได้
ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคการเมืองตามวรรคสาม
ให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหน้าพรรคการเมือง และกรรมการบริหารของพรรคการเมือง ที่ถูกยุบในขณะที่กระทำความผิดตามวรรคหนึ่ง เป็นระยะเวลาห้าปีนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งดังกล่าว

มาตรา ๖๙ บุคคลย่อมมีสิทธิต่อต้านโดยสันติวิธีซึ่งการกระทำใด ๆ ที่เป็นไปเพื่อให้ได้มา
ซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศ โดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้

บัดนี้ ปรากฏชัดแล้วว่า นักการเมืองสมัยประชุมนี้รวมหัวกันคิดร้ายต่อบ้านเมือง
ก่อให้เกิดการผูกขาดอำนาจรัฐและการใช้อำนาจอย่างไม่เป็นธรรม

การดำเนินการทางการเมืองที่ขาดความโปร่งใส ไม่มีคุณธรรมและจริยธรรม ระบบการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐที่ล้มเหลว และการใช้สิทธิและเสรีภาพของประชาชน ยังไม่ได้รับการคุ้มครองและส่งเสริมอย่างเต็มท และเหตุการณ์เผาบ้านเผาเมืองกำลังย้อนมาอีกครั้งหนึ่ง องค์กรตามรัฐธรรมนูญ
องค์กรตามรัฐธรรมนูญที่ตั้งขึ้น ประชาชนหวังว่าจะช่วยกันจรรโลงรัฐธรรมนูญให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์
ไม่ดำเนินการตามมาตรา ๓ วรรคสอง เพื่อให้เป็นไปตามหลักนิติธรรมแต่อย่างใด

การทำงานที่ผ่านมาเป็นไปแบบ
“ ชงเองกินเอง”
เครื่องมือสร้างระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ คือ พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒
ปรากฎว่า ครม. ไม่รู้จักใช้เป็นเวลา ๑๐ กว่าปี
จึงเป็นต้นเหตุให้ประเทศชาติเสียหาย ตกอยู่ในภาวะเสี่ยงและสิ้นหวังนักการเมืองที่ผ่านมา ต่างให้ฉายาว่า สภากะหรี่– สภาโกหก – สภาจกเปรต – สภาสัตว์นรก – สภาควายห้าร้อย
สภาโจรห้าร้อยปล้นบ้านปล้นเมือง และบอกว่ามากกว่านี้เกินคำบรรยาย
จึงมีความจำเป็นต้องรวมกลุ่มกันก่อตั้ง “ ชมรมคนกวาดบ้าน “
สนับสนุนกิจกรรมทางเมืองเวทีพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย และพิทักษ์รัฐธรรมนูญต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คนไทยกู้แผ่นดิน บนเฟชบุ๊ค

บทความย้อนหลัง